Ban lãnh đạo
 • Ngô Gia Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn thanh niên
 • Nguyễn Ngọc Vính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên
  • Điện thoại:
   0974078283