Ban lãnh đạo
 • Phạm Trung Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0912368639